Her er FNs bærekraftsmål

Fns bærekraftmål app

FNs bærekraftsmål har 2030 sobærekraftsmål FNm et tidsperspektiv.

Det er totalt 17 mål, og disse er igjen fulgt opp med 169 delmål. Her er en lenke til Norad hvor delmålene er beskrevet.

FNs bærekraftsmål

Mål 1.       Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Mål 2.       Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Mål 3.       Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Mål 4.       Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Mål 5.       Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

Mål 6.       Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Mål 7.       Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Mål 8.       Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Mål 9.       Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Mål 10.    Redusere ulikhet i og mellom land

Mål 11.    Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

Mål 12.    Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Mål 13.    Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*

Mål 14.    Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Mål 15.    Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Mål 16.    Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Mål 17.    Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

* I erkjennelsen av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer. (Sitat FN-sambandet)

 

En APP for endringsagenter:

Fns bærekraftmål app